dimarts, 9 d’octubre de 2012

UN VALLÈS ORIENTAL AMB FUTUR I QUALITAT DE VIDA (article public 4/5/2011)El propers dies el nostre país afronta unes eleccions molt importants escollirem als nostres alcaldes i regidors i la resta de les administracions locals Consells Comarcal i Diputacions. Es per la importància d’aquestes eleccions i per els reptes de futur que tindrem que afrontar  al Vallès Oriental els propers anys des de la UGT volem donar a conèixer les nostres idees per aquest futur que tots tindrem que afrontar de una forma audaç i en el trencar en la gestió per la gestió. Ha arribat l’hora de planificar la comarca dels propers 15 anys.
La nostra organització ha defensat durant aquest últims anys la necessitat de redefinir i posar al dia les polítiques de concertació a nivell territorial comarcal amb una clara voluntat de consens, de reforçar la concertació implicant també el sector privat i definint unes línies estratègiques d’actuació comunes. En aquest sentit, hem de tornar a l’origen dels primers pactes territorials que es varen posar en funcionament a Catalunya, quan diferents agents del territori, amb una clara voluntat política de concertació, s’agrupaven amb la finalitat d’optimitzar recursos i evitar duplicitats d’actuacions en el mateix territori
Creiem necessari elaborar un Pla estratègic comarcal abans de prendre decisions que afectin el conjunt del territori. Tot i els moments de crisi que vivim no ens podem equivocar i no hem que tenir presa ni precipitar-nos en implementar actuacions immediates. Existeixen molts aspectes econòmics i socials que han de tenir-se en compte paral·lelament per tal de fer una intervenció integradora. Així doncs, polítiques relacionades amb les infraestructures, el comerç, el turisme, la dependència, etc. s’han d’anar incorporant i desenvolupar-se de manera coordinada a les polítiques més directament relacionades amb la creació d’ocupació de qualitat.  En l’ambit de les polítiques ocupacionals i de les actuacions per l’ocupació, considerem que és imprescindible que definitivament deixem de parlar de programes per parlar de serveis, amb un finançament continuat. Creiem necessari donar un impuls i planificar les infraestructures que necessita la nostra comarca el model que com a sindicat defensem pel que fa a les infraestructures, és aquell que respon als interessos col·lectius de major cohesió i benestar social, es necessari que els nous governs que sorgeixin de les eleccions municipals pactin els principals projectes estratègics que cal desenvolupar d’una forma consensuada perquè definitivament puguin tirar endavant o  cerquin les alternatives mes adequades. Una bona base per aquest gran pacte podria ser el Pacte nacional per les infraestructures, afegint i prioritzant les que no apareixen però que son bàsiques per al nostre desenvolupament.
En l’ambit de les politiques socials hem d’aprofitar les sinergies i les estructures existents per a donar un millor i serveis als ciutadans de la nostra comarca. Tenim que reforçar l’assessorament a la població en matèria del dret a l’habitatge, fent una especial incidència en els casos de desnonament per impagaments hipotecaris, i reforçant el parc públic d’habitatge. Es necessari mantenir i reforçar el paper de les oficines d’acollides. Hem de realitzar una veritable aposta de cara a rescatar el col·lectiu de joves de la nostra comarca que han sigut escombrats del mercat laboral. Es necesari un veritable impuls i la promoció de la FP d’una forma coordinada al Vallès Oriental a curt termini ha d’esdevenir un recurs estratègic per a sortir d’una forma segura de la crisi econòmica.Tenim que potenciar els centres capdavanters de FP amb una especialització sectorial o plurisectorial. Per coordinar les politiques en aquest ambit es tindria que impulsar un Consell de la FP a nivell comarcal que serveixi per a posar en comú el conjunt de recursos del Sistema formatiu. Es l’hora de ser agosarats i prendrà decisions.